GIỎ HÀNG CỦA BẠN
STT Sản phẩm Số lượng Giá (VNĐ) Tổng Xóa
Tổng tiền (VNĐ): VNĐ
     
* Vào ô số lượng để chọn số lượng sản phẩm cần mua, và click vào nút Tính lại giỏ hàng để tính lại đơn hàng.
* Tích vào ô nút Xóa và ấn vào nút Tính lại giỏ hàng để xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
* Click vào nút Quay lại mua hàng để quay tiếp tục mua hàng
* Click vào nút Xóa giỏ hàng để xóa toàn bộ giỏ hàng.
* Click vào nút Tiếp tục thanh toán để tiếp tục hoàn thành việc mua hàng.